Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní minimum při zajištění asistenta pedagoga

5. 4. 2015

Dokument vznikl v rámci kulatého stolu Podpora rodičovských iniciativ realizovaný Českou odbornou společností pro inkluzívní vzdělávání a Nadací Open Society Fund Praha. Seminář s tímto názvem vedla Mgr. Veronika Doležilová na setkání Rodičů za inkluzi 18.3.2015

 

1. O co vlastně jde?

 • Asistent pedagoga je podpůrné opatření pro dítě, které slouží k vyrovnání jeho handicapu při vzdělávání. Na vzdělání a podporu v něm má přitom zákonný nárok každé dítě.
 • Asistent pedagoga je dalším pracovníkem školy, který je při výuce přítomen a za svou práci dostává odměnu. Odměna pro asistenta pedagoga je školám poskytována z veřejných rozpočtů.
 • Aby bylo prokazatelné správné využívání peněz z veřejných rozpočtů, je potřeba, aby bylo jejich využívání kontrolovatelné – tedy aby úřad veřejné moci (krajské úřady a magistrát hl. m. Praha) rozhodoval postupem podle správního řádu.

2. Správní řízení – postup jak kterýkoli správní úřad rozhoduje o právech a povinnostech, tedy i o právu dítěte na užívání asistenta pedagoga.

 1. obecný průběh správního řízení
 • zahájení (na žádost nebo z moci úřední)
 • sběr veškerých podkladů pro správní rozhodnutí (odborné “posudky”)
 • možnost přerušení řízení pro jejich obstarání a následně pokračování v řízení
 • rozhodnutí, v případě nesouhlasu využití opravných prostředků (odvolání, správní žaloba, kasační stížnost, ústavní stížnost)
 • příklady s podobnou tématikou: řízení o přiznání příspěvku osobě závislé na péči jiné osoby, odklad nástupu k plnění povinné školní docházky

b) specifický průběh správního řízení při rozhodování o přidělení asistenta pedagoga

 • Aby nemuselo docházet k přerušení řízení na několik týdnů až měsíců, vlastní správní řízení bývá zahájeno až poté, co správní úřad obdrží odborné vyjádření ŠPZ k potřebě kompenzovat handicap dítěte právě přidělením asistenta pedagoga.
 • Právě ono obstarání odborných posouzení – vyjádření ŠPZ a následné rozhodnutí správního úřadu je až neuralgickým místem celého procesu.

3. Odborné vyjádření ŠPZ (PPP, SPC)

 • Jde o odborné stanovisko, odborník je vázán profesním postupem (lege artis)
 • Jde o posouzení konkrétních kritérií nejen objektivně každého zvlášť, ale i ve vzájemném kontextu a v individuálním případě každého posuzovaného dítěte.
 • Součástí vyšetření odborníkem může být i jeho zjišťování formou otázek, popř. žádosti o popsání projevů v jednotlivých situacích, každodenního režimu včetně omezení, dopadů na život celé rodiny, atd.
 • Součástí vyšetření odborníkem nesmějí být jeho osobní/soukromé komentáře k poskytovaným informacím, jejich zpochybňování či subjektivně laděné hodnocení.
 • „Střet zájmů“ SPC: SPC jsou pracovišti speciálních škol, jejichž zřizovatelem a tudíž i zdrojem finančních prostředků je krajský úřad. SPC tak jsou podřízeny vedení speciálních škol, v nichž by mohly děti s SVP plnit povinnou školní docházku, pokud by neměly asistenta pedagoga, a tak “vidí” své potenciální klienty, kteří čerpají finanční prostředky na své zařazení do běžných škol ze stejného rozpočtu, z něhož jsou financovány i ony samy.
 • Výsledek vyšetření = odborná zpráva: zpravidla obsahuje i citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu) a jakákoli taková informace náleží pouze tomu dítěti, resp. jeho zákonnému zástupci, jehož se tyto údaje týkají. Není možné, aby tito uvedení zprávu nedostali, současně však mohou dát souhlas s poskytnutím těchto osobních údajů i dalším (škola, v níž má dítě plnit PŠD, krajský úřad/magistrát hl. m. Praha, který rozhoduje o přidělení asistenta pedagoga).

4. Rozhodnutí správního úřadu (krajský úřad, magistrát hl. m. Praha)

 • Řízení o přidělení asistenta pedagoga mají iniciovat zákonní zástupci a škola, v praxi tak činí škola bez formálního zapojení zákonných zástupců.
 • Veškerý postup správního úřadu při rozhodování je správním řízením.
 • Správní úřad nedodržuje zákonné náležitosti správního řízení: nezahajuje řízení, proto není zřejmý běh lhůt, nevyhotovuje písemná rozhodnutí, jen informuje školu o ne/přidělení finančních prostředků na asistenta pedagoga.
 • Tím na jednu stranu krátí hlavně zákonné zástupce, v jejich procesních právech a možnostech obrany, na druhou stranu se proto prodlužují zákonné lhůty pro podání odvolání a následně ostatní opravné prostředky (viz 1.b).

5. Zařazení dítěte s SVP do běžné školy

 • Dítě je přijímáno do školy rozhodnutím ředitele školy, který je v tomto postupu správním úřadem.
 • Jestliže škola dítě nepřijme, je povinna toto řádně odůvodnit a rozhodnutí o nepřijetí musí obsahovat i poučení o možnosti se odvolat.
 • V případě dětí s SVP školy zpravidla argumentují právě potřebou individuálnější péče, kterou jim v konkrétních podmínkách není možné poskytnout, řešením situace je však nalézt řešení, ne odůvodňovat, proč něco není možné.

 

Zpracovala Veronika Doležilová, veronika.dolezil@centrum.czVíce zde: http://www.rodicezainkluzi.cz/news/pravni-minimum-pri-zajisteni-asistenta-pedagoga/